Přeskočit na obsah

Informace o zpracování osobních údajů na tomto webu

EN | ES

Adresa tohoto webu je https://martinlavicky.com/, provozovatelem je:

Martin Lavický
U Studénky 1289
509 01 Nová Paka
Česká republika

IČO: 06355803

Rozsah zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme, pokud:

 • nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek,
 • si objednáte službu na našich webových stránkách,
 • nám pošlete poptávku na naše služby,
 • s námi uzavřete smlouvu,
 • nám údaje sami poskytnete e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem.

Zpracováváme tyto údaje:

 • jméno a příjmení nebo název obchodní firmy,
 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa,
 • poštovní adresa,
 • identifikace prohlížeče, operačního systému a další informace pro analýzu návštěvnosti,
 • cookies.

Cookies

Tento web používá cookies clicky.com pro sledování návštěvnosti:

Více informací: https://clicky.com/help/faq/privacy (EN).

Deaktivace cookies v různých prohlížečích

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Jaká máte práva?

Pokud jste na tomto webu poslali dotaz nebo poptávku našich služeb, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Privacy Policy: Information about the processing of personal data on this website

The address of this website is https://martinlavicky.com/, operated by:

Martin Lavický
U Studénky 1289
509 01 Nová Paka
Czech Republic

The scope of processing personal data

We collect your personal data when:

 • you contact us through our website,
 • you order a service on our website,
 • you send us an inquiry for our services,
 • you sign up a contract with us,
 • you provide us with your data by email, phone, or any other means.

We process the following data:

 • Name and surname or company name
 • Phone number
 • Email address
 • Postal address
 • Browser identification, operating system, and other information for visitor analysis
 • Cookies

Cookies

This website uses cookies from clicky.com to track visitor activity:

More information: https://clicky.com/help/faq/privacy.

Disabling cookies in various browsers

Embedded Content from Other Websites

Posts on these pages may include embedded content (such as videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the same way as if a visitor had visited another website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with this embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged into that website.

What are your rights?

If you have submitted an inquiry or request for our services on this website, you can request to receive a file with the export of personal data we hold about you, including all the data you have provided to us. You can also request the removal of all personal data we hold about you. This option does not include data that we are obligated to retain for administrative, legal, or security reasons.

Politica de privacidad: Información sobre el procesamiento de datos personales en este sitio web

La dirección de este sitio web es https://martinlavicky.com/, está operado por:

Martin Lavický
U Studénky 1289
509 01 Nová Paka
República Checa

Alcance del procesamiento de datos personales

Recopilamos sus datos personales si:

 • Nos contacta a través de nuestro sitio web.
 • Pide un servicio en nuestro sitio web.
 • Nos envía una solicitud para nuestros servicios.
 • Firma un contrato con nosotros.
 • Nos proporciona datos por correo electrónico, teléfono u otro medio.

Procesamos los siguientes datos:

 • Nombre y apellidos o nombre de la empresa.
 • Número de teléfono.
 • Dirección de correo electrónico.
 • Dirección postal.
 • Identificación del navegador, sistema operativo y otra información para el análisis del trafico del sitio web
 • Cookies.

Cookies

Este sitio web utiliza cookies de clicky.com para rastrear la actividad de los visitantes:

Más información: https://clicky.com/help/faq/privacy (EN).

Desactivación de cookies en diferentes navegadores:

Contenido insertado de otros sitios web

Las publicaciones en este sitio web pueden contener contenido insertado (como videos, imágenes, artículos, etc.). El contenido insertado de otros sitios web se comporta de la misma manera que si el visitante hubiera visitado otro sitio web.

Estos sitios web pueden recopilar datos sobre usted, utilizar cookies, insertar seguimiento adicional de terceros y supervisar su interacción con este contenido insertado, incluido el seguimiento de su interacción con el contenido insertado si tiene una cuenta y está conectado a ese sitio web.

Cuáles son sus derechos?

Si ha enviado una consulta o solicitud de nuestros servicios en este sitio web, puede solicitar recibir un archivo con la exportación de los datos personales que tenemos sobre usted, incluyendo todos los datos que nos ha proporcionado. También puede solicitar la eliminación de todos los datos personales que tenemos sobre usted. Esta opción no incluye los datos que estamos obligados a retener por razones administrativas, legales o de seguridad.